Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de website van Pro-Oils Belgium en Pro-Oils Nederland

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:

Pro-Oils

Bedrijfsstraat 21, BE-3500 HASSELT, Belgium

Telefoonnummer: +32 (0)479-48 49 70, E-mail: info@pro-oils.be

Gebruikers van deze site zijn gebonden aan de hieronder vermelde algemene voorwaarden. Door verder te gaan, aanvaardt u deze voorwaarden. Onze privacy-verklaring regelt het gebruik van de persoonlijke data die u ons via deze website bezorgt. Gelieve alle voorwaarden voor deze website die u bezoekt controleren.

Onze verantwoordelijkheid

De informatie op deze website is niet uitputtend. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie niet nauwkeurig, actueel of toepasselijk is op de omstandigheden van een bepaalde zaak. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen op deze website en u bent als enige verantwoordelijk voor alle beslissingen of acties die u onderneemt op basis van de informatie op deze website. Pro-Oils aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte of speciale schade, gevolgschade of andere verliezen of schaden van welke aard dan ook voortkomend uit de toegang tot, het gebruik van of informatie op deze website.

Het gebruik van links

Pro-Oils is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website, inclusief de websites via welke u op onze website terecht bent gekomen.

Linken

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro-Oils naar deze website een link aan te leggen of hem aan te passen.

Trade marks

De naam en het logo van Pro-Oils. Geen enkele toestemming, expliciet of impliciet wordt hierbij verleend over enig intellectueel eigendom van Pro-Oils.

Copyright

De auteursrechten met betrekking tot het materiaal op deze website zijn eigendom van Pro-Oils. Alle rechten worden voorbehouden. U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle geldende copyright wetten. Derhalve mag het materiaal uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden worden gekopieerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro-Oils is verkregen.

Niet persoonsgebonden informatie

Met uitzondering van persoonlijke informatie, die overeenkomstig onze privacy-verklaring zal worden behandeld, behouden we het onbeperkte recht om de informatie die u ons bezorgt op welke wijze dan ook te gebruiken. Deze informatie wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Welk recht is van toepassing op deze website?

Uw gebruik van deze website en zijn downloads, alsook deze voorwaarden vallen onder het Nederlands recht. Pro-Oils (ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN)

Algemene leveringsvoorwaarden – Pro-Oils

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoop- en Leveringsvoorwaarden (Verkoopvoorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Pro-Oils en/of hieraan gerelateerde vennootschappen en/of samenwerkingsverbanden (hierna gezamenlijk en afzonderlijk Pro-Oils) betrokken c.q. partij is/zijn (terwijl de betreffende wederpartij van Pro-Oils hierna zal worden aangeduid als koper) en hebben tevens betrekking op alle zaken, diensten en adviezen (producten) van Pro-Oils, alsmede alle daarmee verbandhoudende werkzaamheden, onder meer krachtens koop en/of opdracht. Alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen geschieden vrijblijvend. Pro-Oils kan haar offertes, prijsopgaven en aanbiedingen na tien werkdagen na aanvaarding alsnog intrekken/wijzigen en/of mogelijke vergissingen in de offertes herstellen.

1.2 Alle opdrachten worden uitsluitend door Pro-Oils aanvaard en uitgevoerd door Pro-Oils met terzijdestelling van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

1.3 Afwijkingen van de verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor die overeenkomsten waarbij deze afwijking uitdrukkelijk en schriftelijk van toepassing is verklaard.

1.4 Indien deze Verkoopvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn, dan zijn zij ook van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten, zowel mondelinge als schriftelijke overeenkomsten hieronder begrepen.

1.5 Eventuele algemene voorwaarden van de koper worden expliciet van de hand gewezen. Indien en voor zover partijen uitdrukkelijk zijn dat de voorwaarden van de koper eveneens van toepassing zijn, dan prevaleren de verkoopvoorwaarden voor zover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.

2. Afname

2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, moet de overeengekomen hoeveelheid in ongeveer gelijke maandelijkse (geschatte) hoeveelheden worden afgenomen. Pro-Oils is niet verplicht over enige contractmaand meer of minder dan een zodanige maandelijkse (geschatte) hoeveelheid met een afwijking van maximaal 10% te leveren. Indien de levering slechts kan plaats in (deel)leveringen die kleiner zijn dan een door Pro-Oils van tijd tot tijd vast te stellen minimale hoeveelheid, dan wel leveringen die met spoed dienen plaats te vinden, dan zal Pro-Oils gerechtigd zijn een toeslag aan koper in rekening te brengen.

2.2 Pro-Oils zal zich inspannen om Pro-Oils-branded producten te leveren indien de levering van Pro-Oils-branded producten schriftelijk is overeengekomen. Pro-Oils kan echter niet in het voorkomende geval te allen tijde besluiten om welke reden dan ook ‘zulks zonder voorafgaand overleg met koper’ niet Pro-Oils-branded producten te leveren aan koper, waarbij deze producten van in de branche gebruikelijke kwaliteit dient te zijn. In dat geval heeft koper op geen enkele recht op compensatie in welke vorm dan ook (inclusief bonussen of kortingen).

3. Levering

3.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt als plaats van (af)-levering de plaats van belading van het betreffende transportmiddel.

3.2 Levering franco wal of franco huis geldt in het algemeen als levering in door koper schriftelijk opgegeven opslagfaciliteiten, c.q. als levering naar een plaats daar nabij, welke voor het transportmiddel zonder moeilijkheden bereikbaar is. Kan bedoelde levering naar het oordeel van Pro-Oils niet zonder bezwaar en/of op eigen kracht op normale wijze worden uitgevoerd, dan zal Pro-Oils vrij zijn niet te leveren, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen.

3.3 Alle risico’s verbonden aan producten, waaronder medebegrepen het risico van verlies of beschadigingen gaan op koper over bij (af)levering, dan wel op het moment dat Pro-Oils aan koper heeft meegedeeld dat de betreffende producten ter beschikking van koper worden gehouden.

3.4 Pro-Oils zal onder meer niet tot lossing verplicht zijn, indien koper ‘naar het oordeel van Pro-Oils’ niet tijdig zorgt draagt voor de aanwezigheid van een veilige, efficiënte en adequate los mogelijkheid, als zodanig, dat lossing adequaat, zonder oponthoud, efficiënt en conform de veiligheidsvoorschriften van Pro-Oils alsmede wettelijke voorschriften kan plaatsvinden. Koper staat ervoor in dat de (opslag)faciliteiten voor producten, zoals tanks en gebruiksapparaten, voldoen aan alle wettelijke voorschriften en voorts, veilig en goed onderhouden zijn. Koper zal de producten steeds zuiver en onvermengd gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze redelijkerwijs zijn bestemd.

3.5 Onverlet hetgeen is bepaald in artikel 4 hierna, staat de koper ervoor in dat, ter voorkoming van het overlopen van (opslag)faciliteiten, de aanduidingen met betrekking tot de maximale inhoud van en het vloeistofpeil van de (opslag)faciliteiten, alsmede de aard van het daarin aanwezig product, juist zijn. Schade als gevolg van een onjuiste aanduiding, het ontbreken of niet (goed) functioneren van meetinstrumenten, ondeugdelijke (opslag)faciliteiten of enige andere oorzaak, komt voor rekening en risico van koper, het verloren gaan van afgeleverd product daaronder medebegrepen. Koper vrijwaart Pro-Oils tegen alle aanspraken van derden als gevolg van het niet nakomen van haar verplichtingen krachtens dit artikel.

3.6 Ondervindt aflevering, om welke reden dan ook gelegen aan de zijde van koper vertraging of belemmering, dan is Pro-Oils gerechtigd de daaruit voor Pro-Oils voortvloeiende kosten aan koper in rekening te brengen.

3.7 De levertijd, aangegeven in offerten en/of overeenkomsten is geen fatale termijn, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk uit deze stukken blijkt en niet tijdige levering is voor koper nimmer grond de voor koper uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten en/of niet na te komen.

4. Metingen/wegingen/analyses/administratie

Metingen en wegingen door Pro-Oils en door Pro-Oils te verstrekken gewichtsopgaven en analyses, alsmede de administratie daarvan of vanwege Pro-Oils zullen voor partijen bindend en beslissend zijn voor de geleverde hoeveelheden en kwaliteit.

5. Lossen

Indien bij het vervoer gebruik wordt gemaakt van tankauto, dan is koper gehouden Pro-Oils dan wel haar transporteur /vervoerder onmiddellijk in staat te stellen te starten met het (doen) lossen en dat lossen veilig, adequaat en zonder onderbrekingen te (doen) voltooien. Bij vertraging is koper onverwijld een niet voor matiging vatbare schadevergoeding aan Pro-Oils verschuldigd van € 750,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat het lossen niet is geschied, dan wel niet (geheel) is voltooid, onverminderd het recht van Pro-Oils om volledige schadevergoeding te vorderen. Onder onmiddellijk in staat stellen wordt verstaan het bij aankomst van de tankauto in staat stellen met de loswerkzaamheden aan te vangen, waardoor per auto een tijdslimiet van twee uur na aankomst wordt gegeven. Nadien treedt de in artikel opgenomen boeteclausule in werking.

6. Vervoer, opslag en toepassing

Voor wat betreft het vervoer, de opslag, het gebruik of de toepassing van de geleverde producten gaat Pro-Oils uit van de normale omstandigheden en ter zake kundige(hulp-)personen aan de zijde van koper.

Eventuele afwijkende situaties moeten tevoren tijdig door koper aan Pro-Oils schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Pro-Oils is niet aansprakelijk voor de gevolgen van vervoer, opslag, gebruik of toepassing door niet ter zake kundige(hulp-)personen of onder niet-normale omstandigheden. Pro-Oils is evenmin aansprakelijk wanneer de door Pro-Oils eventueel te verstrekken adviezen -algemene en/of specifieke- t.a.v. het vervoer, opslag, gebruik of toepassing van de geleverde producten door koper of derden naar het oordeel van Pro-Oils niet stipt zijn opgevolgd. Koper vrijwaart Pro-Oils tegen aansprakelijkheid jegens derden voor schade, die voortvloeit uit omstandig- heden als in dit artikel bedoeld.

7. Verpakking/embalage

Verpakking wordt door Pro-Oils niet teruggenomen en recycling/vernietiging komt voor rekening en risico van koper.

8. Payment

8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen van koper aan Pro-Oils uiterlijk bij (af)levering te geschieden, zonder korting, verrekening en/of recht op opschorting.

8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn kosten en vergoedingen niet in de overeengekomen prijs begrepen en zullen deze afzonderlijk door koper worden betaald.

8.3 Indien koper na verloop van de in het eerste lid genoemde termijn in gebreke blijft tot stipte en volledige betaling van het blijkens de administratie van Pro-Oils verschuldigde bedrag over te gaan, dan heeft zulks onverminderd enige overigens aan Pro-Oils toekomende rechten ten gevolge dat:

a. alle overige ten name van koper bij Pro-Oils openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;

b. Pro-Oils het recht krijgt over het betreffende bedrag vanaf datum van (af)levering een verzuimrente te berekenen van 1% per maand gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand gelden;

c. Pro-Oils het recht krijgt zonder nadere ingebrekestelling de uitvoering van enige overeenkomst met koper geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn;

d. alle kosten van Pro-Oils, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, waar onder medebegrepen incassokosten om tot gehele of gedeeltelijke inning van haar vorderingen op koper te geraken, ten laste van koper komen. De buitenrechtelijke kosten zullen worden berekend conform de tarieven die op dat moment van dagvaarding bij de bevoegde (rechterlijke) instanties gebruikelijk zijn (tenzij de werkelijke kosten hoger zijn dan de aldaar gehanteerde incassotarieven), in welk geval Pro-Oils recht heeft op dat meerdere.

9. Prijswijzigende omstandigheden

Bij prijswijzigende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld wijzigingen van overheidswege van lasten, rechten, belastingen, retributies en/of van overige collectieve afdrachten/heffingen over het te leveren product, wijziging van (wereld)marktprijzen en/of (zee)vrachtprijzen, heeft Pro-Oils het recht de prijs dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen. Indien de officieel vastgestelde waarde van de Euro (€) ten opzichte van andere valuta wijzingen ondergaat, kan Pro-Oils de prijs dienovereenkomstig herzien.

10. Intellectuele en industriële eigendom

10.1 Alle (gebruiks)rechten van intellectuele of industriële eigendom op de producten dan wel zaken die daarmee verband houden, berusten uitsluitend bij Pro-Oils. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, heeft koper geen gebruiksrecht of licentie hiertoe verkregen.

10.2 Het is koper niet toegestaan enige aanduiding aangaande het (intellectuele en/of industriële) eigendom van Pro-Oils te verwijderen en/of te wijzigen.

11. Doorverkoop/doorlevering

In geval van doorverkoop/doorlevering aan anderen dan eindverbruikers of aan anderen dan door Pro-Oils erkende wederverkopers zal koper de producten steeds onder de door Pro-Oils vastgestelde merken en aanduidingen, zuiver en onvermengd, aanbieden en verkopen, een en ander onverlet het bepaalde in artikel 10.1 hiervoor. Een en ander is slechts anders indien er sprake is van opzet aan de zijde van Pro-Oils, dan wel diens (niet) ondergeschikte hulppersonen, welke opzet alsdan door koper en/of derde deugdelijk dient te worden aangetoond.

12 Aansprakelijkheid

12.1 Pro-Oils is niet aansprakelijk voor bij koper of derden ontstane directe of indirecte schade, gevolgschade en derving van winst daaronder begrepen, die koper of derden lijden door tekortkomingen en/of enig handelen en/of nalaten van Pro-Oils en of diens (niet) ondergeschikte hulppersonen in verband met de uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel in het kader van buitencontractuele relaties.

12.2 Koper is gehouden Pro-Oils schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Pro-Oils en koper. en eventuele buiten-contractuele relaties, en meer in het bijzonder indien de schade het gevolg is van de verstrekking van onjuist en/of onvolledige gegevens en/of informatie door koper.

12.3 Indien Pro-Oils ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een door haar ingeschakelde (niet) ondergeschikte hulppersoon aan de Verkoopvoorwaarden een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet) ondergeschikte hulppersoon indien hij op grond van deze gedragingen door koper wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware zij hierbij partij.

13. Klachten

14.1 Koper is verplicht om direct bij of na het geleverde te controleren. Klachten over de levering, inclusief onder meer klachten over afwijkingen, in de kwantiteit en/of kwaliteit van het geleverde, moeten door koper onverwijld, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na (af)levering, schriftelijk bij Pro-Oils worden gemeld, bij gebreke waarvan alle aanspraken dienaangaande voor koper vervallen.

14.2 Klachten over een door Pro-Oils gezonden factuur moeten door koper binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend, bij gebreke waarvan alle aanspraken van koper dienaangaande vervallen.

14.3 Retourzendingen behoeven door Pro-Oils niet te worden aanvaard, tenzij Pro-Oils daartoe tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend.

14. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

14.1 Onverlet hetgeen is bepaald in artikel 3.3 hiervoor, blijft Pro-Oils eigenaar van de geleverde of nog te leveren producten zolang koper (nog) te verrichten (deel-) prestaties uit de overeenkomst, deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Pro-Oils niet heeft verricht en/of zolang koper andere buiten-contractuele verplichtingen jegens Pro-Oils niet heeft voldaan. Koper zal Pro-Oils steeds onverwijld toegang verlenen om geleverde producten zelf terug te (doen) halen voor rekening en risico van koper.

14.2 Onder de opschortende voorwaarde van het tenietgaan en/of niet (meer) geldig zijn van het in het vorige lid bedoelde eigendomsvoorbehoud geeft koper nu reeds bij voorbaat bij aflevering tevens een pandrecht aan Pro-Oils op alle aan koper geleverde en te leveren producten. Pandrecht dient tot zekerheid van voldoening van alle huidige en toekomstige schulden van koper aan Pro-Oils. Koper wordt hierbij geacht een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht aan Pro-Oils te hebben gegeven om mee te werken aan een nadere schriftelijke vastlegging en registratie van het pandrecht.

14.3 Aan de koper wordt verboden de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

15. Overdraagbaarheid

Pro-Oils is te allen tijde gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een ander, die dan in haar plaats contractant wordt en bevoegd zal zijn bijvoorbeeld de merken, waaronder Pro-Oils mocht verkopen, geheel of gedeeltelijk door anderen te vervangen of anderszins de wijze waarop producten verkocht worden c.q. de daarmee verband houdende overeenkomsten te wijzigen. Koper geeft Pro-Oils reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming voor deze contractsoverneming. De contractsoverneming komt tot stand zodra Pro-Oils, mede namens degene die de betreffende rechten en verplichtingen overneemt, koper schriftelijk daarvan in kennis heeft gesteld.

16. Zekerheid

Wanneer (financiële) omstandigheden van koper volgens Pro-Oils goede grond geven aan te nemen dat deze zijn verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende niet (volledig) zal (kunnen) nakomen, dan is koper verplicht tot het ten genoegen van Pro-Oils stellen van zekerheid, het betalen van een door Pro-Oils te bepalen voorschot en/of inbewaring-geving van goederen voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Bij gebreken daarvan is Pro-Oils gerechtigd de uitvoering van enige overeenkomst met koper geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

17. Beëindigen

17.1 Pro-Oils kan zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang overgaan tot beëindiging van de overeenkomst ‘zonder dat Pro-Oils gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, zulks onverlet de eventuele schadeplichtigheid van koper’ in onder meer de navolgende gevallen-, welke koper ‘voor zover op haar van toepassing’ onverwijld schriftelijk zal dienen te melden aan Pro-Oils;

1. beslaglegging op de eigendommen van de koper;

2. verlies van koper van een vergunning tot uitoefening van zijn bedrijf;

3. het niet voldoen van koper aan zijn betalingsverplichtingen of omstandigheden die zijn kredietwaardigheid in gevaar (kunnen) brengen;

4. valse of onvolledige opgave door koper aan Pro-Oils gedaan;

5. enige handeling of enig nalaten door koper in strijd met de bepalingen van de Verkoopvoorwaarden of de onderliggende overeenkomst en/of enig andere overeenkomst tussen koper en Pro-Oils;

6. beëindiging of zodanige wijziging van de rechtsbetrekkingen tussen Pro-Oils en haar toeleveranciers welke verdere leveringen aan Pro-Oils dientengevolge aan koper onmogelijk maken, dan wel in ernstige mate beperken of bezwaren;

7. indien koper, al dan niet voorlopige, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel er sprake is van een aanvrage daartoe, schuldsanering aanvraagt of verleend krijgt of anderszins insolvent raakt, zijn/haar onderneming verkoopt, overdraagt in wat voor zin dan ook, grotendeels staakt, dan wel liquideert, dan wel het verlies van zeggenschap over zijn/haar onderneming verliest.

8.1 andere omstandigheden waardoor in redelijkheid van Pro-Oils niet kan worden gevergd dat de overeenkomst met koper in stand blijft.

8.2 beëindiging van de overeenkomst ingevolge de voorgaande bepalingen laat ieder recht op nakoming jegens Pro-Oils van bestaande verplichtingen dan wel enige aanspraak op schadevergoeding van Pro-Oils onverlet.

18. Overmacht

18.1 Pro-Oils is niet aansprakelijk voor de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van haar verplichtingen, indien, voor zover en voor zolang de nakoming geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend, is vertraagd, belemmerd, of verhinderd door overmacht waar onder meer sprake van is in de volgende gevallen;

– de nakoming van een voorschrift of verzoek van een overheidsinstantie, haven-, plaatselijke of andere autoriteit of enig lichaam of persoon, dat (die) te kennen geeft een dergelijke instantie of autoriteit te zijn of namens deze te handelen;

– verhinderingen, beperkingen of belemmeringen met betrekking tot de winning, de productie en/of aanvoer (waaronder begrepen vervanging van aanvoerlijnen) en/of de invoer van grond- en hulpstoffen voor de verkochte producten en/of met betrekking tot de fabricage van die producten en/of het vervoer daarvan naar de plaats van levering (onder een en ander begrepen het niet presteren van toeleveringsbedrijven);

– feiten en/of omstandigheden, die Pro-Oils niet heeft kunnen voorzien of redelijkerwijs niet heeft behoeven te voorzien en die van zodanige invloed zijn dat Pro-Oils, waren die feiten en/of omstandigheden haar bekend geweest, de overeenkomst van levering niet of niet dan op gewijzigde condities zou zijn aangegaan.

18.2 Onder de bij artikel 19.1 omstandigheden vallen in ieder geval doch niet beperkt tot: oorlog, mobilisatie, opstand, boycot, vernieling, epidemieën, natuurrampen, weersomstandigheden, staking, brand, het gedwongen stopzetten van de exploitatie van putten, raffinaderijen en/of installaties, verkeersstagnaties en/of transportvertragingen, computerstoringen, storing van elektriciteits- of glasleverantie, prijsverhogingen die niet kunnen worden doorberekend en voorts alle andere omstandigheden, welke storend werken op de regelmatige gang van Pro-Oils’s bedrijf of die van haar toeleveringsbedrijven, zulks ter beoordeling van Pro-Oils.

18.3 Indien zich een situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 19.1 of 19.2 zal Pro-Oils koper ‘indien mogelijk en wenselijk voor Pro-Oils’ mededelen of, in hoeverre en onder welke voorwaarden zij de leveringen geheel of gedeeltelijk zal continueren. Pro-Oils zal nimmer gehouden zijn eventuele tekorten bij leveranciers te dekken en zal voorts bevoegd zijn de overeenkomst te ontbinden of de leveringen op te schorten of te beperken.

19. FOB-FCA leveringen

19.1 Bij FOB- of FCA-leveringen dient koper Pro-Oils voor toepassing van de BTW-vrijstelling in verband met intracommunautaire levering, uiterlijk op het moment van levering, schriftelijk te bevestigen dat de producten door of namens hem naar een andere EG-lidstaat zullen worden vervoerd, onverminderd het recht van Pro-Oils om, alvorens dit tarief te hanteren of later, nadere informatie of originele bewijsstukken te verlangen. Indien koper er niet in slaagt de nadere informatie of originele bewijsstukken over te leggen heeft Pro-Oils het recht koper op ieder ogenblik de toepasselijke BTW samen met nalatigheidsinteresten en eventueel aan Pro-Oils opgelegde BTW-boetes, aan te rekenen.

19.2 Ten aanzien van het Administratief Geleide Document (AGD) ter zake van accijnsgoederen, dient koper er voor zorg te dragen, dat voorafgaand aan het fysieke transport van de goederen, de namen en handtekeningen van de geautoriseerde personen van het ontvangende entrepot, geregistreerd of niet-geregistreerd bedrijf, schriftelijk bekend worden gemaakt aan Pro-Oils of, indien de verzendende entrepothouder een derde is, aan deze derde, alsmede dat wijzigingen tijdig worden doorgegeven. Koper dient er voor zorg te dragen dat het AGD binnen 14 werkdagen na de datum van verzending terugontvangen is van de verzendende entrepothouder. Koper is bij FOB- of FCA-leveringen aansprakelijk voor de belastingen en heffingen, boetes, rente en bijkomende kosten welke het gevolg zijn van overtredingen of onregelmatigheden tijdens het vervoer of geconstateerde tekorten bij ontvangst/inslag, alsmede onregelmatigheden in verband met het AGD, waaronder begrepen onjuiste of onvolledige aftekening, niet-tijdige of niet terugontvangst door de verzendende entrepothouder.

19.3 Indien en voor zover Pro-Oils ten behoeve van koper douane- of accijnsdocumenten op naam van Pro-Oils voor de te leveren producten afgeeft of niet doet afgeven, zal koper terstond, zonder voorbehoud en zonder recht van verrekening en/of opschorting, alle schade vergoeden, die het gevolg kan zijn van het gebruik van deze documenten, ongeachte of er enige sprake is van schuld of verwijtbaarheid van koper, personeel of koper van derden, die koper inschakelt. Indien en zodra koper de producten zonder betaling van heffing of belastingen doorverkoopt en/of doorlevert, zal koper ter aanzuivering van de douane- of accijnsdocumenten van Pro-Oils opvolgende douane- of accijnsdocumenten (doen) opmaken, teneinde de aansprakelijkheid van Pro-Oils jegens de fiscus te beëindigen.

20. Verrekening

Pro-Oils is gerechtigd alle schulden, die zij te eniger tijdens jegens koper zouden hebben, te verrekenen met alle vorderingen die Pro-Oils alsdan op koper zou blijken te hebben, gelijk Pro-Oils het recht heeft haar vorderingen met bedoelde schulden te verrekenen. Het voorgaande geldt ook voor nog niet opeisbare en/of voorwaardelijke vordering van Pro-Oils op koper, uit welke behoefte dan ook.

21. Toepasselijk recht en geschillen

21.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Nederlands recht van toepassing op alle in de Algemene Verkoopvoorwaarden beoogde rechtsverhoudingen met Pro-Oils.

21.2 Bevoegd tot het kennis nemen van geschillen naar Nederlands recht is de Arrondissements- rechtbank te Rotterdam, zulks onverminderd het recht van Pro-Oils om ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van koper dan wel een andere arrondissementsrechtbank, naar keuze van Pro-Oils, en onverlet de dwingend- rechtelijke bepalingen betreffende de eventuele bevoegdheid van een andere rechter.

22. Overige

Indien enige bepaling van deze Verkoopvoorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, voor wat partijen betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt. Pro-Oils is gerechtigd de Verkoopvoorwaarden te wijzigen. Deze wijziging zal van toepassing zijn vanaf het moment dat Pro-Oils koper daar omtrent heeft geïnformeerd.

Privacy voorwaarden Pro-Oils

Lees verder op de Privacy pagina.